1. zastavení: Pán Ježíš odsouzen k smrti

Pán Ježíš je schopen pro nás udělat cokoli. To i ukázal ve chvíli, kdy byl odsouzen na smrt. Nevzpínal se, nevimlouval, přijal to s pokorou a láskou. Tak i Don Bosco přijal své poslání od Boha a staral se o chudé, opuštěné chlapce. Dával jim to nejcenější. Důvěru, přátelství a lásku.

Pane Ježíši pomoz nám, abychom nesoudili, ale raději se starali o bezbrané jako Jan Bosco.

autor: Veronika Kotašková

 1. zastavení: Ježíš na sebe bere kříž

Každý člověk má svůj kříž, který musí nést, ať chce nebo nechce. Na tom, jak každý svoje starosti přijme, ale hodně záleží. Jako svojí biřmovací patronku jsem si vybrala sv. Cecilii. Ona všechny úkoly, které jsi jí Ty, Ježíši, svěřil, vzala na sebe s pokorou, silou a obrovskou láskou. Kéž i my si nikdy nestěžujeme a právě hlavně s láskou jdeme jako ona v Tvých stopách.

autor: Františka Fuitová

 1. zastavení: Pan Ježiš po prvé pada pod křížem

Všichni čelíme v životě mnoha úskalím a protivenstvím. Každý se potácí pod tíhou starostí svým životem a čas od času zakolísá a někdy i zakopne a padne. Svatá Zdislava nesla břímě a odpovědnost manželky, matky a paní hradu, každý den trnula v obavách, zda se její muž vrátí z války živ. Přesto se však nezalekla a nepoddala beznaději. Místo toho pomáhala těm, kteří také čelili těžkým zkouškám života, těšila trpící a nemocné, krmila hladové, dávala almužny chudým.

autor: Anna Fuitová

 1. zastavení: Pán Ježíš potkává svou matku

Když Pán Ježíš uviděl svou matku, její oči byly plné zármutku a zoufalství ze ztráty milovaného syna. To stejné viděla i Svatá Klára v očích své matky, když jí oznámila, že se stala součástí benediktínského kláštera. Marie, matka Ježíše věděla, že svého syna vyprovází na smrt. Ten samý pocit mohla mít i Klářina matka. Pro Kláru muselo být hrozné vědět, že její vlastní matka si myslí, že cesta, kterou si vybrala je špatná. Že pro ni nevěstí nic dobrého. Že je horší než smrt.

Každý z nás má někdy problém s porozuměním cesty, kterou si zvolili ostatní. I matka Svaté Kláry však nakonec pochopila, že cesta její dcery je správná a může přinést spoustu dobra.

autor: Klara Suchomelová

 1. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž

Kříž, který Pán nese je těžký. Nemůže ho unést. Šimon z Cyrény je přinucen mu pomoci. Otevři Pane mé srdce, abych jako svatý Vít byl vždy pevný ve víře a odpůrci tvého učení nedokázali otřást mou vírou v Tebe.

autor: Jaroslav Kyrian

 1. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku

Krev a pot je na Ježíšově čele a tváři. Tak jako Veronika nachází odvahu a vystupuje z nepřátelského davu, aby si Pán mohl otřít svou tvář, i svatý Tarsicius vystupuje z davu a nabízí své služby Pánu, kterému chce sloužit celým svým srdcem. Dej Pane, ať je v mém srdci vždy odvaha a síla šířit tvou lásku i v nepřátelském světě.

autor: Petr Kyrian

 1. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé

Pane Ježíši, ty jsi znovu upadl pod křížem za naše hříchy, pomoz nám projít životními útrapami, pocitem nedůvěry a zkouškami s neustávající vírou, stejně jako jsi vedl Terezii z Liseux, která ti po celou dobu svého života nepřestala důvěřovat.

autor: Magdalena Panská

 1. zastavení: Pán Ježíš napomíná plačící ženy

Pane Ježíši, tys láskyplně napomínal plačící ženy. S takovou láskou i Don Bosco napomínal své chlapce. Ne proto, aby poukázal na jejich neschopnost, ale aby věděli v čem mohou být ještě lepšími.

Nauč nás Pane Ježíši slyšet tvůj hlas a i hlas Jana Bosca, abychom se stále snažili být lepšími.

autor: Veronika Kotašková

 1. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí

Všechny pády nás i našich bližních, po kterých následuje vstanutí, pro nás mají velikou cenu. I svatá Františka, moje křestní patronka, padala. Pád v podobě těžké nemoci ji inspiroval, aby se začala starat o ostatní nemocné a také chudé. Kéž po všech našich, i když třeba častých pádech následuje vstanutí v podobě poučení, inspirace, obrácení nebo čehokoli dobrého, co se Tobě, Pane, bude líbit.

autor: Františka Fuitová

 1. zastavení: Pán Ježíš je zbaven šatů

Když Pána Ježíše přibíjeli na kříž, svlékli ho vojáci z šatů a metali o ně los. Ještě před jeho smrtí se dělili o to, co po něm zbylo. Vzali mu všechno, co mohli a nedbali ohled na důstojnost člověka. Svatá Zdislava postavila pro nemocné a umírající špitál. Sama jim prala šaty. Věděla, že je strašné, když se k člověku před smrtí chovají, jako by byl už mrtvý, když s ním špatně zacházejí, když ho připraví i o poslední zbytek lidské důstojnosti.

autor: Anna Fuitová

 1. zastavení: Ježíše přibíjejí na kříž

Bolest. Tu cítil Ježíš i jeho rodina a přátelé. Ale také odevzdanost. Pán Ježíš věřil, že to, co činí pomůže spoustě lidem. To stejné cítila i Svatá Klára, když i přes bolest a závažnou nemoc za pomoci sester došla k branám svého rodného města Asisi, pozvedla svátost oltářní a tím ochránila město před nájezdem Saracénů. Svatá Klára trpěla, věděla však, že její utrpení může zachránit životy spousty lidí. Trpěla z lásky k lidem a k Bohu a této lásce obětovala celý svůj život.

Svatá Klára i Pán Ježíš plně odevzdali svůj život Bohu. Věřili mu a bezvýhradně ho milovali. Odevzdejme i my naše životy Pánu Bohu a věřme, že pro nás má připravenou správnou cestu.

autor: Klara Suchomelová

 1. zastavení: Ježíš na kříži umírá

Pane Ježíši, prožil jsi lidský úděl tady na zemi až do konce. V okamžiku smrti se na tebe upíraly zraky přihlížejících. Svatý Vít pro lásku k Tobě neváhal odevzdat svůj život do Tvých rukou. Dej, ať ani já nepodlehnu pokušení a ve své víře vytrvám až do smrti a nepřestanu věřit ve zmrtvýchvstání.

autor: Jaroslav Kyrian

 1. zastavení: Ježíš sňat z kříže

Přátelé sňali Ježíšovo tělo z kříže a položili do klína jeho matky. Velká je bolest matky dívající se na mrtvé tělo syna. Dej Pane, ať i já dokáži s pokorou a láskou přijímat utrpení. Svatý Tarsicius mi je příkladem, jak s pokorou přijímat a nepřestat toužit přijímat Tě do svého srdce.

autor: Petr Kyrian

 1. zastavení: Ježíšovo tělo položeno do hrobu

Pane Ježíši, ty jsi byl uložen do hrobu a z něho jsi slavně vstal. Provázej nás životem až do poslední hodinky jako jsi vedl Terezii z Liseux, abychom se stejně jako ona mohli s tebou radovat ve tvém království.

autor: Magdalena Panská

GALERIE