Mariánské večeřadlo

Mariánské večeřadlo

Mariánské večeřadlo

Modlitební společenství Mariánské večeřadlo vychází z Mariánského kněžského hnutí. V naší farnosti v Lišově se schází každé pondělí. Scházíme se ve v 17.00 hodin v kostele, bývá nás 6 – 12 farníků. Toto společenství je otevřeno pro každého, kdo se rád modlí růženec. Součástí setkání je také zpěv a četba. Vyvrcholením setkání je zasvěcení Panně Marii. Modlíme se za celou církev, Svatého otce, biskupy, kněze, farnost ….

Přijďte se také zapojit a vytvářet společenství a přátelství a společně vyprošovat Boží milosti a požehnání.

Co je Mariánské kněžské hnutí?

Vznik a poslání:

Mariánské kněžské hnutí vzniklo v roce 1972 ve Fatimě (zakladatel je italský kněz Don Stefano Gobbi). O dvě léta později se už začala konat Večeřadla modlitby a bratrské lásky mezi kněžími a laiky. Postupně se rozšířila po Evropě a pak do všech kontinentů. Dnes toto hnutí čítá přes 100 000 kněží. Hlavním cílem je žít zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Závazek úplného zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému Srdci dává kněžím a stejně tak laikům hluboký pocit důvěry a radosti. Věřit v konkrétních situacích, že P. Maria je stále nablízku s touhou nám pomoci, jak by to udělala každá maminka, a ještě lépe než ona, vyvolává pocit jistoty i uprostřed osobních bolestí a nejistot dnů, které prožíváme. Tak přicházíme k jádru evangelního poselství, k víře v Prozřetelnost Boží, která nás vede k přijímání všech životních situací s dětskou důvěrou maličkých, kteří se zcela odevzdávají Otcově lásce.

Činnost:

Posláním je pořádání Večeřadel (modlitby s Pannou Marií) ve farnostech a rodinách a žít své zasvěcení Neposkvrněnému Srdci, což vlastně znamená žít své křestní závazky. Hlavní pomůckou spirituality tohoto mariánského hnutí je kniha poselství „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“, která ovšem není určena jen kněžím (bylo jich u nás dosud rozdáno 18 000). Tato tzv. „Modrá kniha“ má církevní schválení. Předpokládá se denní modlitba růžence, který tvoří také podstatnou část tzv. večeřadel, ve kterých se scházejí nespočetné rodiny či skupiny měsíčně nebo týdně nebo i častěji ke společné modlitbě a bratrskému povzbuzení a výměně zkušeností z denního života farnosti, kde tato společenství mají ve spolupráci s knězem být projevem Mariiny lásky v místní církvi.