Svátost manželství

Svátost manželství

Svatost manželství

Mnoho pokřtěných katolíků má zájem o svatbu v kostele, ale taky mnoho z nich rezignuje, protože se jim, zda že když jejich partner třeba není pokřtěny svatbu v kostele mít nemůžou. Místo přijít za farářem do farnosti do které patří, aby se dozvěděli, jak to opravdu je, věří vypravením ostatních, a tak často přicházejí o skvěly duchovni a společensky zážitek.

Samozřejmě existuje řada situací, kdy církevní svatba navzdory dobrým intencím snoubenců se nemůže konat, ale jsou to opravdu výjimečné situace.

Podmínek a překážek uzavření svátostného manželství je celá řada.

Nejdůležitější podmínky jsou:

být pokřtěn, být svobodný, mít alespoň 18 let, nebýt nucen ke sňatku, uznávat jednotu a nerozlučitelnost manželství

sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí

V naší farnosti je potřeba o svátost manželství požádat osobně na faře s dostatečným předstihem. Příprava se koná na faře i v diecézním centrum pro rodinu v Českých Budějovicích. Dálka přípravy vždy zaleží od individuální životni situaci snoubenců. V našem kostele se uděluje svátost manželství v sobotu při mši svaté nebo jen samostatným obřadem.

Pokaždé po církevní svatbě v kostele slyším, jak je to krásné a jak rozdílné od svateb konaných někde jinde. Posvátný prostor kostela pomáhá prožít ten důležitý okamžik života důstojně a vzájemný slib snoubenců o lásce, úctě a věrností do konce života má svoji důležitou váhu. Manželská láska mezi mužem a ženou je prostředkem k posvěcení člověka. Sám Bůh učinil z manželství znamení své přítomnosti, neboť muž a žena se sobě navzájem odevzdávají, a tak se milují. Kristus je přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě.

Pro snoubence