Oznámení o nové akci

I pátek

Datum začátku - Datum konce

3.2.2023 - 3.2.2023

Čas začátku - Čas konce

17:00 - 19:00

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:
Popis oznámení

PRVNÍ PÁTKY V MĚSÍCI JSOU ZASVĚCENY SMÍRU NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI PÁNA  JEŽÍŽE, PODLE JEHO VLASTNÍHO PŘÁNÍ.
Pán Ježíš se zjevil roku 1673 ve Francii Markétě Marii Alacoque, sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial, ukázal jí své Srdce a řekl: „Toto je srdce, které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co mělo, a na oplátku se mu dostává jen neúcty, nevděku a chladu.“ Během zjevení se pak Kristus obrátil na sestru Markétu s otázkou: „Chceš alespoň ty patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat radost a dát mi náhradou za nevděk lidí své přátelství a svoji lásku?“ A ona odpověděla: „Ano, chci.“ Dále pak sestra Markéta vypráví: Tiše jsem odpočívala na Ježíšově Srdci a Pán mi odhalil zázraky své nekonečné lásky a tajemství svého Božského Srdce, které byly doposud přede mnou zahaleny závojem tajemství. Nemohla jsem být na pochybách ohledně zjevení, protože Pán velmi otevřeně a jednoznačně ke mně promluvil: „Moje Božské Srdce tak nekonečně miluje lidi, že hořící plameny své Lásky už nemůže v sobě udržet. Tvým prostřednictvím, ač jsi jen nevědomým nástrojem mého milosrdenství, chci obohatit lidstvo o poklady svého Božského Srdce. Tobě odhalím nekonečnou cenu těchto pokladů, které představují nesmírné množství milostí, určených pro záchranu otupeného a lhostejného lidstva. Vyvolil jsem si tě za svůj nástroj právě proto, že jsi nehodná a nevědomá, aby nikdo nemohl pochybovat o tom, že toto dílo pochází ode mne, a ne od člověka.“ Během setkání Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii přislíbení nabízená všem ctitelům Jeho Nejsvětějšího Srdce. Byla popsána v jejích dopisech a vyprávěních a po její smrti byla sestavena do známých a úžasných 12 příslibů:
 1. Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.
 2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
 3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
 4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
 5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
 6. Duše vlažné se stanou horlivými.
 7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
 8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
 9. Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír.
 10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
 11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci.
 12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k Svatému Přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.