Na začátku liturgie, po zpěvu chvalozpěvu k Duchu svatému („Veni Creator Spiritus“), prefekt Kongregace kard. Marcello Semeraro obrátil se na Papeže aby kanonizoval desatero blahoslavených. Poté představil jejich krátké životopisy. Poté, co shromážděný lid zazpíval litanie ke Všem svatým, pronesl papež slavnostní kanonizační formuli, za kterou kardinál Semeraro mu poděkoval. Na průčelí baziliky byly zavěšeny velké portréty nových světců a jejich relikvie stály u oltáře.

Noví svatí to: Titus Brandsma z Nizozemí (Nizozemsko), Lazar, zvaný Devasahayam z Indie, Cezary de Bus z Francie, Louis Maria Palazzolo a Justin Maria Russolillo z Itálie, Karol de Foucauld a Maria Rivier z Francie a Maria Františka z Rubatto, Martia od Ježíše Santocanale a Maria Dominika Mantovani z Itálie. Dnešní slavnost je první kanonizací od 13. října 2019.

V homilii Svatý otec zdůraznil, že Ježíš před svým odchodem z tohoto světa adresoval svým učedníkům slova, která říkají, co to znamená být křesťanem: „jako jsem Já miloval vás; abyste se i vy navzájem milovali“ (J 13,34). „Toto je testament, který nám Kristus zanechal, základní kritérium, které nám umožňuje rozpoznat, zda jsme jeho učedníky, či nikoli: přikázání lásky,“ zdůraznil František.

Papež poukázal na to, že měřítkem této lásky je sám Pán Ježíš: „jako jsem já miloval vás“. Proto je to všechno o lásce až do úplného sebedarování. Navíc tato slova pronesl Ježíš v temné noci zrady a potvrdil, že nás miluje a to je nejdůležitější. „Ve středu není naše výkonnost a zásluha, ale bezpodmínečná a bezdůvodně daná láska k Bohu, kterou jsme si nezasloužili. To, že jsme křesťany, nezačíná naukami a skutky, ale údivem, když zjistíme, že jsme milováni dříve, než dostaneme jakoukoli odpověď, “ukázal Svatý otec. Zdůraznil, že tato pravda vyžaduje, abychom se radikálně obrátili na myšlenku svatosti, která se v nás často objevuje. „Být Ježíšovým učedníkem a jít po cestě svatosti znamená především nechat se proměnit silou Boží lásky. Nezapomínejme na primát Boha před „já“, Ducha před tělem, milost před skutky,“ varoval František.

Poté papež připomněl, že můžeme milovat jen proto, že nás miloval Kristus, „protože dává našemu srdci svého Ducha, Ducha svatosti, lásku, která nás uzdravuje a proměňuje. Proto se můžeme rozhodovat a činit skutky lásky v jakékoli situaci a pro každého bratra a sestru, které potkáme."

Svatý otec zdůraznil specifický rozměr lásky vyjádřený službou: „nestav své vlastní zájmy na první místo; detoxikujte se od jedů chamtivosti a soutěžení; bojujte s rakovinou lhostejnosti a červem vztahování všeho k sobě; sdílet charismata a dary, které nám Bůh dal,“ řekl František. Poukázal na to, že jde o to dostat se ze sobectví, aby byl váš život darem. „Svatost není pár hrdinských gest, ale spousta každodenní lásky“ – připomněl papež a ukázal na postavu sv. Charles de Foucauld.

František povzbudil shromážděné, aby nadšeně přijali jeho povolání. "Zkusme i my, protože každý z nás je povolán ke svatosti, k jedné a neopakovatelné svatosti." Ano, Pán má plán lásky pro každého, má sen pro váš život. Přijměte Ho. A uskutečňujte to s radostí,“ apeloval papež v závěru své homilie.

                                                                                         Pramen: www.gosc.pl